Translate

Thursday, September 15, 2016

BOMBSHELL: POPE FRANCIS CHANGES CANON LAW ON MARRIAGE AND OTHER SACRAMENTS AND DOES SO IN LATIN, WHICH WILL SURELY PLEASE THE ULTRA ORTHODOX!


Pope Francis issues motu proprio harmonizing Canon Law codes

Pope Francis greets faithful as he arrives at the Shrine of Divine Mercy in Krakow, July 30, 2016 - AP
Pope Francis greets faithful as he arrives at the Shrine of Divine Mercy in Krakow, July 30, 2016 - AP
15/09/2016 12:55
(Vatican Radio) Pope Francis issued an Apostolic Letter motu proprio on Thursday, in which he brings the basic legal instruments that govern the Latin Church and the Eastern Churches in communion with Rome more closely into accord with one another in several different specific areas regarding the discipline of the sacraments, and ecclesial identity of the faithful.

The Holy Father has introduced material changes only to the Code of Canon Law that governs the Latin Church, in order to bring the Latin code into harmony with the Eastern code, especially as regards the valid celebration of marriages with spouses of mixed Rite, the circumstances under which a spouse may change Rite, how to determine the Rite to which a child belongs properly, and other questions in a similar vein.

A note issued by the Pontifical Council for Legislative Texts explains that the reason for the reforms is that of responding to the desire to facilitate the pastoral care of all the faithful, especially of those  very great and increasing numbers of Eastern Christians living in predominantly Latin environments.

Below, please find the full text of the motu proprio in Latin
**************************************
Litterae Apostolicae Motu Proprio datae
            Quibus nonnullae normae Codicis Iuris Canonici immutantur.
FRANCISCUS PP.
De concordia inter Codices valde solliciti, quasdam discrepantias animadvertimus inter Codicis Iuris Canonici et Codicis Canonum Ecclesiarum Orientalium normas reperiri.
Duo enim Codices partim communes normas continent, partim vero peculiares ac proprias, id quod utrumque autonomum reddit. Oportet tamen ut etiam peculiares normae apte inter se componantur. Namque discrepantiae, si et quatenus adsint, in pastorali praxi incommoda secum ferunt, praesertim cum relationes inter membra tum ad Ecclesiam latinam tum ad aliquam Ecclesiam orientalem pertinentia moderandae sunt.
Id accidit praesertim nostris temporibus, cum nempe ex populorum migratione sequatur ut plures christifideles orientales in regionibus latinis degant. Quaestiones pastorales et iuridicae haud paucae inde sunt exortae, quae ut solvantur accommodatas normas postulant.  Speciatim est memorandum christifideles orientales ad suum cuiusque ritum servandum teneri, ubicumque terrarum inveniantur (cfr CCEO can. 40 § 3; Conc. Oecum. Vat. II, Decr. Orientalium Ecclesiarum, 6), ac proinde auctoritatis ecclesiasticae competentis est maximopere curare ut congrua media apparentur quibus ipsi hanc suam obligationem implere queant (cfr CCEO can. 193, § 1; CIC can. 383 §§ 1-2; Adhort. ap. postsyn. Pastores gregis, 72). Normarum concordia  haud dubie medium est quod valde iuvabit ut venerabilium rituum orientalium incremento faveatur (cf. CCEO can. 39), ita ut Ecclesiae sui iuris curam pastoralem efficacius exercere valeant.
Prae oculis tamen habenda est necessitas agnoscendi peculiares notas disciplinares illius regionis in qua relationes interecclesiales eveniunt. In Occidente enim, qui est maiore ex parte latinus, oportet consentaneam aequilibritatem servari inter tutelam iuris proprii minoris partis orientalis et obsequium exhibendum erga historicam traditionem canonicam maioris partis latinae, ita ut indebiti concursus et conflictus vitentur omniumque catholicarum communitatum in illa regione commorantium  fructuosa cooperatio foveatur.
Accedit et alia ratio ut normae CIC expressis quibusdam compleantur dispositionibus, iis quidem similibus quae in CCEO continentur, postulatio nempe ut accuratius determinentur relationes cum christifidelibus ad Ecclesias orientales non catholicas pertinentibus, quorum in praesentia auctus est numerus in territoriis latinis.
Prae oculis quoque habendum est canonistarum commentaria animadvertisse discrepantias quasdam inveniri inter utrumque Codicem ac fere unanimiter ostendisse quae sint praecipuae quaestiones et quomodo eae concordes sint reddendae.
Finis igitur normarum quae his Litteris Apostolicis Motu Proprio datis introducuntur in eo consistit ut perveniatur ad concordem disciplinam, quae certam signet viam sequendam singulis in casibus in exercitio curae pastoralis.
Pontificium Consilium de Legum Textibus per Commissionem peritorum in Iure canonico orientali et latino quaestiones repperit quae prae ceteris egere videntur accommodata renovatione legislativa sicque textum elaboravit transmissum ad triginta circiter totius orbis Consultores et Iuris canonici cultores necnon ad Auctoritates Ordinariatuum latinorum pro orientalibus. Expensis receptis animadversionibus, novus textus approbatus est a Sessione Plenaria Pontificii Consilii de Legum Textibus.
 His omnibus perpensis, quae sequuntur decernimus:
Art. 1. Canon 111 CIC integre sequenti textu substituitur, in quo adiungitur nova paragraphus et nonnullae expressiones mutantur:
§1 Ecclesiae latinae per receptum baptismum adscribitur filius parentum, qui ad eam pertinent vel, si alteruter ad eam non pertineat, ambo concordi voluntate optaverint ut proles in Ecclesia latina baptizaretur; quodsi concors voluntas desit, Ecclesiae sui iuris ad quam pater pertinet adscribitur.
§2 Si vero unus tantum ex parentibus sit catholicus, Ecclesiae ad quam hic  parens catholicus  pertinet adscribitur.
§3 Quilibet baptizandus qui quartum decimum aetatis annum expleverit, libere potest eligere ut in Ecclesia latina vel in alia Ecclesia sui iuris baptizetur; quo in casu, ipse ad eam Ecclesiam pertinet quam elegerit.
Art. 2. Canon 112 CIC integre sequenti textu substituitur, in quo adiungitur nova paragraphus et nonnullae expressiones mutantur:
§1. Post receptum baptismum, alii Ecclesiae sui iuris ascribuntur:
1° qui licentiam ab Apostolica Sede obtinuerit;
2° coniux qui, in matrimonio ineundo vel eo durante, ad Ecclesiam sui iuris alterius coniugis se transire declaraverit; matrimonio autem soluto, libere potest ad latinam Ecclesiam redire;
3° filii eorum, de quibus in nn. 1 et 2, ante decimum quartum aetatis annum completum itemque, in matrimonio mixto, filii partis catholicae quae ad aliam Ecclesiam sui iuris legitime transierit; adepta vero hac aetate, iidem possunt ad latinam Ecclesiam redire.
§2. Mos, quamvis diuturnus, sacramenta secundum ritum alius Ecclesiae sui iuris recipiendi, non secumfert adscriptionem eidem Ecclesiae.
§3. Omnis transitus ad aliam Ecclesiam sui iuris vim habet a momento declarationis factae coram eiusdem Ecclesiae Ordinario loci vel parocho proprio  aut sacerdote ab alterutro delegato et duobus testibus, nisi rescriptum Sedis Apostolicae aliud ferat; et in libro baptizatorum adnotetur.
Art. 3. Paragraphus secunda can. 535 CIC integre sequenti textu substituitur:
§ 2. In libro baptizatorum adnotentur quoque adscriptio Ecclesiae sui iuris vel ad aliam transitus, necnon confirmatio, item quae pertinent ad statum canonicum christifidelium, ratione matrimonii, salvo quidem praescripto can. 1133, ratione adoptionis, ratione suscepti ordinis sacri, necnon professionis perpetuae in instituto religioso emissae; eaeque adnotationes in documento accepti baptismi semper referantur.
Art. 4. Numerus secundus primae paragraphi can. 868 CIC integre sequenti textu substituitur:
§1. 2° spes habeatur fundata eum in religione catholica educatum iri, firma § 3; quae si prorsus deficiat, baptismus secundum praescripta iuris particularis differatur, monitis de ratione parentibus.
Art. 5. Canon 868 CIC posthac tertiam paragraphum habebit ut sequitur:
§3. Infans christianorum non catholicorum licite baptizatur, si parentes aut unus saltem eorum aut is, qui legitime eorundem locum tenet, id petunt et si eis corporaliter aut moraliter impossibile sit accedere ad ministrum proprium.
Art. 6. Canon 1108 CIC posthac tertiam paragraphum habebit ut sequitur:
§3. Solus sacerdos valide assistit matrimonio inter partes orientales vel inter partem latinam et partem orientalem sive catholicam sive non catholicam.
Art. 7. Canon 1109 CIC integre sequenti textu substituitur:
Loci Ordinarius et parochus, nisi per sententiam vel per decretum fuerint excommunicati vel interdicti vel suspensi ab officio aut tales declarati, vi officii, intra fines sui territorii, valide matrimoniis assistunt non tantum subditorum, sed etiam,  dummodo alterutra saltem pars sit adscripta Ecclesiae latinae, non subditorum.
Art. 8. Prima paragraphus can. 1111 CIC integre sequenti textu substituitur:
§ 1. Loci Ordinarius et parochus, quamdiu valide officio funguntur, possunt facultatem intra fines sui territorii matrimoniis assistendi, etiam generalem, sacerdotibus et diaconis delegare, firmo tamen eo quod praescribit can. 1108 § 3.
Art. 9. Prima paragraphus can. 1112 CIC integre sequenti textu substituitur:
§ 1. Ubi desunt sacerdotes et diaconi, potest Episcopus dioecesanus, praevio voto favorabili Episcoporum conferentiae et obtenta licentia Sanctae Sedis, delegare laicos, qui matrimoniis assistant, firmo praescripto can. 1108 § 3.
Art. 10. Canon 1116 CIC posthac tertiam paragraphum habebit, ut sequitur:
§3. In iisdem rerum adiunctis, de quibus in §1, nn. 1 et 2, Ordinarius loci cuilibet sacerdoti catholico facultatem conferre potest matrimonium benedicendi christifidelium Ecclesiarum orientalium quae plenam cum Ecclesia catholica communionem non habeant si sponte id petant, et dummodo nihil validae vel licitae celebrationi matrimonii obstet. Idem sacerdos, semper necessaria cum prudentia,  auctoritatem competentem Ecclesiae non catholicae, cuius interest, de re certiorem faciat.
Art. 11. Prima paragraphus can. 1127 CIC integre sequenti textu substituitur:
§ 1. Ad formam quod attinet in matrimonio mixto adhibendam, serventur praescripta can. 1108; si tamen pars catholica matrimonium contrahit cum parte non catholica ritus orientalis, forma canonica celebrationis servanda est ad liceitatem tantum; ad validitatem autem requiritur interventus sacerdotis, servatis aliis de iure servandis.
Quaecumque vero a Nobis hisce Litteris Apostolicis Motu Proprio datis decreta sunt, ea omnia firma ac rata esse iubemus, contrariis quibuslibet non obstantibus, peculiari etiam mentione dignis, atque decernimus ut per editionem in actis diurnis L’Osservatore Romano promulgentur et deinde in Actis Apostolicae Sedis commmentario officiali edantur.
Datum Romae, apud Sanctum Petrum, die XXXI mensis Maii anno MMXVI, Pontificatus Nostri quarto.

10 comments:

Rood Screen said...

Now, we need a motu proprio harmonizing the direction of liturgical prayer.

Anonymous said...

DOES SO IN LATIN, WHICH WILL SURELY PLEASE THE ULTRA ORTHODOX

Probably every issue of Church legislation in recent centuries has been promulgated in Latin, but what would the language itself have to do with whether anyone is pleased?

It is hardly the "ultra orthodox" alone who benefit from adherence to proper legislative procedure (the pope's letter having evidently been vetted for accuracy by the Pontifical Council for Legislative Texts). The faithfulness of the "ultra orthodox" can surely be assumed in any event, but clear and unambiguous Church law is important for everyone, especially those not so attuned to standard doctrine and procedure.

Anonymous said...

That this motu proprio is written in Latin is as stunning and as "pleasing" as the fact that laws in the USA are written in English.

Rood Screen said...

Unlike liturgical texts and pastoral letters, there is no such thing as official translations of the Code of Canon Law.

Anonymous said...

Canon Law. What good does that do anybody. Francis breaks laws like pie crusts.

George said...

Here is a link to an article about what is new in the Marriage Rite:


About the new marriage-rite

John Nolan said...

Note that Francis is correctly entitled Franciscus PP although he usually signs himself as simply Franciscus, and the first person plural (the papal 'we') is used. Hardly a bombshell; Canon Law has to be revised from time to time, and only the Roman Pontiff can do it. The changes (mostly in the form of additions) are relatively minor.

English legal documents are customarily drawn up in such a way as to avoid the use of commas, thus avoiding misinterpretation. The Latin text above uses commas for ease of reading but it would mean exactly the same if the commas were removed.

Anonymous said...

There is no such thing as "ultra orthodox". There are only Catholics, neocons and liberals. I understand that Francis has no Latin - correct me if I'm wrong - but it will certainly be more readily understood if it is not in broken Latin that is ...

Jan

John Nolan said...

Francis may not be as accomplished a Latinist as his predecessor but he prays the Office in Latin, as Vatican II required clerics to do. There is no reason to doubt that he is Latin-literate, probably more so than many bishops and certainly more so than most priests. Pius XII wasn't a particularly good Latinist and few popes can hold a candle to Leo XIII, who wrote exquisite Latin poetry.

John Nolan said...

According to the Catholic Herald, this revision of Canon Law has been in the pipeline for fifteen years, so it is not a Francis initiative. The Pope would, of course, have to approve and sign off the changes.

Jan is right. One cannot be ultra-orthodox. One either holds to the truth or one does not.